\ Konferencja RODO

Wypełnij formularz i zgłoś swój udział w naszych wydarzeniach

 1.Administratorem danych osobowych jest Maruta Wachta sp.j., z siedzibą w Warszawie (00-684) przy ul. Wspólnej 62. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez skierowanie korespondencji na adres siedziby lub adres e-mail sekretariat@maruta.pl.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iod@maruta.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
3. Dane osobowe osób zgłaszających udział w szkoleniach i warsztatach są przetwarzane:
a) w celu zawarcia i wykonania umowy. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO). W zakresie danych, które zostały oznaczone jako opcjonalne – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego. Podstawą prawną przetwarzania w tych celach jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c) ewentualnie w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe oraz innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej umowy.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7. Gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.
8. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wycofania tej zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych innych niż oznaczone jako opcjonalne jest wymagane przez Administratora w celu zawarcia i wykonania umowy. Brak podania danych będzie skutkował niemożliwością udziału w szkoleniu lub warsztacie. Podanie danych oznaczonych jako opcjonalne jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi szybki kontakt ze strony Administratora w razie takiej potrzeby.”

Polityka Prywatności.

Jesteś u nas już chwilę, co bardzo nas cieszy.
A może chcesz być na bieżąco i czasami dostawać informacje o nowościach na stronie?
Obiecujemy nie spamować :)

Uzupełnienie powyższego pola oznacza zgodę na otrzymywanie od Maruta Wachta sp.j., z siedzibą w Warszawie (00-684) przy ul. Wspólnej 62, (Kancelaria) informacji dotyczących oferty Kancelarii drogą e-mailową. Zgodę można wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria. Dane osobowe osób zapisujących się na newsletter są przetwarzane w celu przesyłania informacji dotyczących oferty Kancelarii drogą e-mailową. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu prawach, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.